Jäsenseurojen tukeminen

VUL:n jäsenseurat voivat hakea liitolta seuratukea tapahtumien, lajipäivien, kilpailujen, leirien ym. järjestämiseen takautuvasti sekä harkinnanvaraisesti myös ennakkoon. Vuonna 2017 erityispainopiste tukien hakemisessa ja myöntämisessä on lasten ja nuorten toiminnassa.

Tapahtuman budjetti tulee suunnitella toteuttamiskelpoiseksi. Tukea ei myönnetä ylimääräisiin kuluihin kuten palkintoihin tai ylimitoitetun ohjaajamäärän kustannuksiin.

Hakemus toimitetaan liiton toimistoon sähköisenä: toimisto@vul.fi

Hallitus käsittelee jokaisen hakemuksen kokouksessaan ja tuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Mikäli tuki myönnetään, se maksetaan myönteisen päätöksen jälkeen.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. Seuran tiedot
2. Yhteyshenkilö, sähköpostiosoite
3. Pankkitiedot, tilinumero
3. Tapahtuma mihin tukea haetaan ja eriteltyinä kulut joihin tukea haetaan
4. Tapahtuman budjetti
5. Haettava tuki, summa

Hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki kuitit pdf-muodossa.

Seuroilla on lisäksi mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea. Tämä tuki haetaan syksyisin seuraavalle vuodelle.

Avustuksen tavoite:

 • Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
 • Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.
 • Avustuksella edistetään valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

 • Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä seurassa
 • Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • Edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • Edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
 • Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Lisää tietoa tuesta ja sen hakemisesta:

Seuraverkko.fi -sivusto

Seuratuen kehittämistuen hakuohjeistus