Jäsenseurojen tukeminen

VUL:n jäsenseurat voivat hakea liitolta seuratukea tapahtumien, lajipäivien, kilpailujen, leirien ym. järjestämiseen takautuvasti sekä harkinnanvaraisesti myös ennakkoon. Vuonna 2018 ei ole erityistä painopistettä, mutta edelleen painotamme lasten- ja nuorten- sekä harrastusliikunnan lisäämistä.

Tapahtuman budjetti tulee suunnitella toteuttamiskelpoiseksi. Tukea ei myönnetä ylimääräisiin kuluihin kuten palkintoihin tai ylimitoitetun ohjaajamäärän kustannuksiin.

Hakemus toimitetaan liiton toimistoon sähköisenä: toimisto@vul.fi

Hallitus käsittelee jokaisen hakemuksen kokouksessaan ja tuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Mikäli tuki myönnetään, se maksetaan myönteisen päätöksen jälkeen. Päätöksen tuelle voi hakea myös ennakkoon.

Jälkikäteen toimitettavan hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. Seuran tiedot
2. Yhteyshenkilö, sähköpostiosoite
3. Pankkitiedot, tilinumero
3. Tapahtuma mihin tukea haetaan ja eriteltyinä kulut joihin tukea haetaan
4. Tapahtuman budjetti
5. Haettava tuki, summa

Hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki kuitit pdf-muodossa.

Ennakkohakemuksessa tulee olla samat tiedot, mutta lopullinen budjetti sekä
tapahtuman kuitit tulee toimittaa heti tapahtuman jälkeen toimisto (at) vul.fi

Seuroilla on lisäksi mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea. Tämä tuki haetaan syksyisin seuraavalle vuodelle.

Seuratoiminnan kehittämistuki 2018 haku avataan 13.11.2017 ja haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakuohjeet julkaistaan lokakuun lopussa. Seuratuen painopisteet ja kriteerit noudattelevat suurelta osin viime vuoden mukaisia lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen liittyviä kriteereitä.

Avustuksen tavoite:

 • Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
 • Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.
 • Avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

 • Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä seurassa
 • Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • Edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • Edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
 • Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Lisää tietoa tuesta ja sen hakemisesta:

Tukea haetaan Seuraverkon kautta.

Alla linkki lisätietoihin ja seuraverkkoon.

Tukea haetaan täällä

Seuratuen kehittämistuen hakuohjeistus