Ympäristövastuu valjakkourheilussa

Luotu 2019 | Päivitetty 2020 

Yleistä

Suomen valjakkourheilijoiden liitto tukee osaltaan tällä suunnitelmalla Suomen valtion asettamia kansallisen tason tavoitteita koskien luonnon kantokykyä ja ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä globaalisti vastuullisen Suomea rakentumista.


Globaalin kestävän kehityksen suunnitelmassa Agenda2030 on lueteltuna yhteensä seitsemäntoista erillistä tavoitetta. Suurin osa tavoitteista on globaalisia ja laaja-alaisia yhteiskunnallisia asioita, joita ei voi täysin soveltaa valjakkourheilua koskevaksi. Oheinen suunnitelma pohjautuu Agenda2030 toimintaohjelmaan sekä kestavakehitys.fi -sivuston tietoihin ja arvoihin maanpäällisen elämän suojelemisen, ilmastoasioiden, vastuullisen kulutuksen ja terveyden sekä hyvinvoinnin osalta. Suunnitelmassa huomioimme osa-alueet, joihin voimme liittona vaikuttaa. Lisäksi toiminnassamme tulee huomioida eläinten hyvinvointi.

Hallinto

Liiton hallituksen ja muiden toimijoiden toiminta kestävän kehityksen näkökulmasta Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii tehokasta ja vastuullista hallintoa. Kestävän kehityksen mukainen hallinnon toiminta on läpinäkyvää ja sitouttavaa. Olennaista on hallinnon riittävä osaamisen kehittäminen, hallituksen ja toimijoiden sitouttaminen laajasti toimintaan sekä eri toimikuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnan tulee olla ennakoivaa ja aktiivista kestävän kehityksen ja muiden arvojen eteenpäin viemiseksi. Hallinnon tulee olla hyvän hallintotavan mukaista ja kommunikoivaa. Toiminnassa tulee ottaa huomioon kaikkien toimijoiden kyvyt ja osaaminen tasapuolisesti. Lisäksi tulee huomioida elinikäinen oppiminen, tällöin myös ensikertalaiset uskaltavat lähteä mukaan hallintotyöskentelyyn. 

Toimijoiden välisessä yhteistyössä tulee huomioida myös lajiin liittyvät verkostot esim. liikunta-alueiden käytössä ja eläinten hyvinvoinnissa. Esimerkiksi samojen liikunta-alueiden käyttö ympäri vuoden kuin muutkin ulkoilijat, säästää ympäristöä.

Laji

Harrastustasolla valjakkourheilussa merkityksellisen elämän edellytykset toteutuvat yhdenvertaisesti, sillä liikunnan harrastaminen huonoja elämäntapoja kuten liikkumattomuutta sekä päihteiden käyttöä. Lisäksi eläinten kanssa harrastaminen ja luonnossa liikkuminen tutkitusti parantavat mielenterveyttä.


Harrastuksen yleinen ilmapiiri on yhteisöllistä ja eri kulttuureita yhdistävää. Elinikäinen oppiminen näkyy lajin parissa mestari ja oppipoika tyylisesti. Eli kokeneemmat harrastajat opastavat mielellään asioita uusille harrastajille. Ongelma tässä on se, että erilaisen tiedon määrä on suuri, jolloin uusi harrastaja ei tiedä onko saatu tieto oikeaa.


Valjakkourheilu ei edellytä luontoa ja ilmastoa kuormittavien lyhytikäisten tarvikkeiden ja välineiden hankintaa. Vastuullista kulutusta tukee harrastuneisuuden edetessä pitkäikäiset ja laadukkaat harrastustarvikkeet, joiden edelleenmyynti toisen henkilön käyttöön on tarvittaessa sujuvaa. Harrastuksen sisällä kierrättäminen ja välineiden uusiokäyttö on yleistä, tästä esimerkkinä voidaan mainita käytöstä poistetut mönkijät sekä välineiden ja koirien lainaaminen.


Valjakkourheilun ilmasto- ja ympäristökuormitukseen yksittäisen urheilijan taholta vaikuttaa urheilijan valitsema laji, asuinalue ja kilpailuihin osallistuminen. Yhden ja kahden koiran lajit ovat vähemmän kuormittavia verrattuna usean koiran kanssa harrastettaviin lajeihin. Useat harrastajat pääsevät siirtymään viikoittain harjoituksiin ilman matkustamista, jolloin ympäristökuormitusta heidän osaltaan ei synny, mutta toistuvaa matkustamistarvetta harjoituspaikoille kuitenkin esiintyy yleisesti. Yleistetysti voidaan todeta kilpailevan urheilijan ympäristövaikutukset suuremmiksi verrattuna samaa lajia harrastavaan kilpailemattomaan henkilöön. Samoin voidaan todeta ulkomailla kilpailevan aiheuttavan enemmän kuormitusta vain kotimaassa kilpailevaan verrattuna.


Toiminnassa mukana olevat koirat asuvat usein joko ihmisten parissa kotona tai ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, jotka pärjäävät Suomen sääolosuhteissa ympärivuotisesti ja näin ollen koirat eivät tarvitse erillistä jatkuvaa lämmitystä. Tältä osin ylimääräistä kuormitusta ympäristölle ei pääse syntymään, lukuunottamatta yksittäisiä poikkeuksia.


Kestävän toiminnan kehittäminen Suomen valjakkourheilijoiden liiton tavoitteena on Agenda2030 mukaan seuraavat liiton osalta toteutuvissa olevat osa-alueet.


● Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
● Luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta
● Merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.

Toiminnassa huomioidaan myös eläinten hyvinvointi. Kannustamme harrastajia suosimaan elämäntavoissaan luonnon kantokykyä ylläpitäviä toimia mahdollisimman laaja-alaisesti. Liitto voi omalla toiminnallaan tukea kestävää kehitystä tiedottamalla jäsenistöä harrastukseen liittyvistä ilmasto- ja luontokuormitusta aiheuttavista tekijöistä, ja tarjoamalla ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja liiton kotisivuilla. Lisäksi strategiassa tulee huomioida jatkossa kestävä kehitys. Kestävän kehityksen toteutumista seurataan jatkossa vuosittain toimintakertomuksessa.


Elinikäisen oppimisen osalta liitolla on vielä kehitettävää osaamisen ja koulutustason nostamisessa, tiedon saatavuudessa sekä jatkuvassa oppimisessa.

Suomalainen matkailualan koiravaljakkoyrittäjien ekosertifikaatti on valmis.

Lue lisää sertifikaatista osoitteesta: http://greenkey.fi/

Lue lisää sertifikaatin kriteereistä: Green Activities-kriteeristö (pdf )

Lue myös

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma

Lue Suomen Valjakkourheilijoiden liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma

Hallinto-ohje

Lue Suomen Valjakkourheilijoiden liiton hallinto-ohje

Hallituksen johtosääntö

Lue Suomen Valjakkourheilijoiden liiton hallituksen johtosääntö