Liiton toimintasäännöt

Liiton toimintasäännöt (10.4.2022)

1§ LIITON NIMI JA KOTIPAKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry, ruotsiksi Finska Draghundsportförbundet r.f. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Sleddog Sport Federation (FSSF). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Rovaniemi.

2§ LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua sekä toimia valjakkourheilun alalla toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona. Liitossa on kolme (3) jaostoa, valjakkohiihto- ja valjakkoajojaostot sekä
sulanmaan lajien jaosto.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan liitto toteuttaa

1. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia
2. edistämällä valjakkourheilua harrastavien uusien seurojen perustamista
3. ohjaamalla ja neuvomalla jäseniään, huolehtii jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä ja tukee seurojen toiminnan tehostamista
4. laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, tuomari-, ansiomerkki- ja muut vastaavat säännöt
5. valvomalla näiden sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
6. edustamalla jäsenliittona Suomessa Kansainvälistä liittoa ja valvomalla sen sääntöjen ja määräysten noudattamista
7. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa
8. harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Liitto voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen valjakkourheilussa
ja retkeilyssä tarvittavia varusteita ja urheiluvälineitä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi:

  • järjestää maksullisia kilpailu- ja huvitilaisuuksia
  • panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia
  • harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa
  • ostaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta
  • vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

4§ LIITON JÄSENYYDET
Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Olympiakomiteaan, valjakkourheilun maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraeläinlääkärien liittoon (ISDVMA).

5§ LIITON JÄSENET
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai urheiluseurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen
sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Kannattaviksi jäseniksi voi liittohallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi. Liittohallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.

Liitto voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja ja kannattavilta jäseniltään kannatusjäsenmaksuja. Maksujen euromäärä määrätään sääntömääräisessä liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPING- JA KURINPITOSÄÄNNÖSTÖÖN

6.1. Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan
antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston hyväksymän yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä
Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

6.2 Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Suomen
valjakkourheilijoiden liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

7§ LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMENPITEET
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liitohallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen toimintakauden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Jäsenen tulee suorittaa ne jäsenmaksut, joihin se on määräajaksi sitoutunut.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.

7.1. Liittohallitus voi myös, jos jäsen on rikkonut liiton sääntöjä tai on urheilunpiirissä menetellyt urheilun eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti, päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton
toiminnasta.
7.2. Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.
7.3. Liittohallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden liittokokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja erääntyneitä maksujaan liittokokoukseen mennessä.
7.1. ja 7.2. mukainen päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen kun, päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa liiton päättämille omille
valituselimille ja /tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

8§ LIITON HALLINTO
Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

9§ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain huhtikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä
ajankohtana. Suomen hallituksen määrittelemässä poikkeustilanteessa kokous voidaan pitää osittain myös etäkokouksena.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle
kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.

Sääntömääräisessä liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
a) kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen;
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskija
– todetaan läsnäolijat ja äänimäärät
– todetaan kokouksen laillisuus
b) liittohallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitteleminen
c) päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
d) liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen;
e) liiton kilpailulisenssien ja muiden kilpailumaksujen vahvistaminen
f) seuraava tilikauden talousarviosta päättäminen
g) seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta päättäminen
h) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta päättäminen
i) liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
j) liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
k) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa
l) liittohallituksen esittämien sääntömuutosten vahvistaminen
m) muiden esityslistalla olevien asioiden käsitteleminen

Liittokokouksissa on äänivalta kullakin varsinaisella jäsenellä. Kannattavalla jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestykset suoritetaan henkilövalinnoissa lippuäänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Muissa asioissa äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Suomen hallituksen määrittelemässä poikkeustilanteessa äänestykset toteutetaan avoimesti ja tätä päätöstä ei voi kokous kumota kokouksessa. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Varsinaisen jäsenen äänimäärä määräytyy liiton rekisteriin ilmoitetun varsinaisen jäsenen henkilöjäsenmäärän sekä jäsenelle viimeistään 14 vrk ennen kokousta maksettujen voimassa olevien kilpailulisenssien määrän mukaan. Varsinaisella jäsenellä on perusääniä henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:

1 – 100 jäsentä = 1 ääni
101- 300 jäsentä = 2 ääntä
yli 300 jäsentä = 3 ääntä

Lisäksi jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilpailulisenssiltä tulee yksi lisä-ääni. Eli yksi lisenssi tuo yhden lisä-äänen, yksitoista lisenssiä kaksi, 21 lisenssiä kolme jne.

10§ LIITTOHALLITUS
Liittohallitukseen kuuluvat sääntömääräisen liittokokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 8 muuta jäsentä.

Vuosittain erovuorossa ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Jos liittohallituksen jäsen on kesken toimikauttaan estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Liittohallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.

Liittohallituksen tehtävät ovat:
10.1. hoitaa liiton asioita, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti
10.2. edustaa liittoa
10.3. valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
10.4. kutsua liittokokoukset koolle ja valmistella niitä
10.5. valita valiokunnat ja työryhmät
10.6. pitää jäsenluetteloa
10.7. nimittää ja erottaa liiton johtavat toimihenkilöt
10.8. hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta
10.9. huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja
tilinpäätösten laatimisesta
10.10. vahvistaa liiton sääntöjä alemmanasteiset määräykset ja ohjeet
10.11. huolehtia arvokilpailujen anomisesta
10.12. kouluttaa, nimittää ja erottaa kilpailutuomarit
10.13. päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
10.14. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
10.15. hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.

11§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

12§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Liiton toimintakausi on 01.06.–31.05. ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus vaihtuu 01.06.

Tilit on jätettävä tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen sääntömääräistä liittokokousta. Tilin- ja toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen sääntömääräistä liittokokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14§ LIITON PURKAMINEN
Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen liittokokouksen päätösten mukaisesti.