Liiton toimintasäännöt

Liiton toimintasäännöt (16.4.2023)

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY
TOIMINTASÄÄNNÖT

1§ LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry, ruotsiksi Finska Draghundsportförbundet r.f. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Sleddog Sport Federation (FSSF). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Rovaniemi.

2§ LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua sekä toimia valjakkourheilun alalla toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona. Liitossa on kolme (3) jaostoa, valjakkohiihto- ja valjakkoajojaostot sekä sulanmaan lajien jaosto.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto sitoutuu noudattamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvää hallintotapaa päätöksenteossa. Liitto sitoutuu lisäksi tukemaan ja kannustamaan urheiluetiikan edistämistä, taistelemaan dopingia ja kilpailutapahtuminen manipulointia vastaan ja toimimaan vastuullisesti ympäristökysymyksissä.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa

1. ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeen panemalla kilpailuja ja juhlia

2. edistämällä valjakkourheilua harrastavien uusien seurojen perustamista

3. ohjaamalla ja neuvomalla jäseniään, huolehtii jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä ja tukee seurojen toiminnan tehostamista

4. laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, tuomari-, ansiomerkki- ja muut vastaavat säännöt

5. valvomalla näiden sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet

6. edustamalla jäsenliittona Suomessa Kansainvälistä liittoa ja valvomalla sen sääntöjen ja määräysten
noudattamista

7. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa

8. harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

9. vahvistamalla liikunnan ja urheilun eettistä perustaa edistämällä laaja-alaista tasa-arvoa ja ryhtymällä
toimenpiteisiin kaikenlaista urheilussa esiintyvää syrjintää, väkivaltaa ja kilpailutapahtumien manipulointia vastaan.

Liitto voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen valjakkourheilussa ja retkeilyssä tarvittavia
varusteita ja urheiluvälineitä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi:

– järjestää maksullisia kilpailu- ja huvitilaisuuksia

– panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia

– harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa

– ostaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta

– vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

4§ LIITON JÄSENYYDET

Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Olympiakomiteaan ja valjakkourheilun maailmanliittoon (IFSS).

5§ LIITON JÄSENET

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai urheiluseurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua, ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Kannattaviksi jäseniksi voi liittohallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä
kunniapuheenjohtajiksi. Liittohallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.

Liitto voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja ja kannattavilta jäseniltään kannatusjäsenmaksuja. Maksujen euromäärä määrätään sääntömääräisessä liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN JA KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTAAN

6.1 Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston hyväksymän yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

6.2 Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Suomen Valjakkourheilijoiden liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan
toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

6.3 Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.

7§ LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMENPITEET

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liitohallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen toimintakauden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Jäsenen tulee suorittaa ne jäsenmaksut, joihin se on määräajaksi sitoutunut. Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa.

7.1. Liittohallitus voi myös, jos jäsen on rikkonut liiton sääntöjä tai on urheilunpiirissä menetellyt urheilun eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti, päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.

7.2. Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

7.3. Liittohallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden liittokokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja erääntyneitä maksujaan liittokokoukseen mennessä.

7.1. ja 7.2. mukainen päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen kun, päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa liiton päättämille omille valituselimille ja /tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

8§ LIITON HALLINTO

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

9§ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain huhtikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Suomen hallituksen määrittelemässä poikkeustilanteessa kokous voidaan pitää osittain myös etäkokouksena.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköisenä
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.

Sääntömääräisessä liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

a) kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen;

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskija

– todetaan läsnäolijat ja äänimäärät

– todetaan kokouksen laillisuus

b) liittohallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitteleminen

c) päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille

d) liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen;

e) liiton kilpailulisenssien ja muiden kilpailumaksujen vahvistaminen

f) seuraava tilikauden talousarviosta päättäminen

g) seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta päättäminen

h) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta päättäminen

i) liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

j) liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

k) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa

l) liittohallituksen esittämien sääntömuutosten vahvistaminen

m) muiden esityslistalla olevien asioiden käsitteleminen

Liittokokouksissa on äänivalta kullakin varsinaisella jäsenellä. Kannattavalla jäsenellä sekä
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestykset suoritetaan henkilövalinnoissa lippuäänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Muissa asioissa äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Suomen hallituksen määrittelemässä poikkeustilanteessa äänestykset toteutetaan avoimesti ja tätä päätöstä ei voi kokous kumota kokouksessa. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

Varsinaisen jäsenen äänimäärä määräytyy liiton rekisteriin ilmoitetun varsinaisen jäsenen
henkilöjäsenmäärän sekä jäsenelle viimeistään 14 vrk ennen kokousta maksettujen voimassa olevien kilpailulisenssien määrän mukaan.

Varsinaisella jäsenellä on perusääniä henkilöjäsenmäärän mukaan

seuraavasti:

1 – 100 jäsentä = 1 ääni

101- 300 jäsentä = 2 ääntä

yli 300 jäsentä = 3 ääntä

Lisäksi jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilpailulisenssiltä tulee yksi lisä-ääni. Eli yksi lisenssi tuo yhden lisä-äänen, yksitoista lisenssiä kaksi, 21 lisenssiä kolme jne.

10§ LIITTOHALLITUS

Liittohallitukseen kuuluvat sääntömääräisen liittokokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 8 muuta jäsentä.

Vuosittain erovuorossa ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Jos liittohallituksen jäsen on kesken toimikauttaan estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Liittohallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.

Liittohallituksen tehtävät ovat:

10.1. hoitaa liiton asioita, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti

10.2. edustaa liittoa

10.3. valita liiton edustajat muihin yhteisöihin

10.4. kutsua liittokokoukset koolle ja valmistella niitä

10.5. valita valiokunnat ja työryhmät

10.6. pitää jäsenluetteloa

10.7. nimittää ja erottaa liiton johtavat toimihenkilöt

10.8. hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta

10.9. huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten
laatimisesta

10.10. vahvistaa liiton sääntöjä alemmanasteiset määräykset ja ohjeet

10.11. huolehtia arvokilpailujen anomisesta

10.12. kouluttaa, nimittää ja erottaa kilpailutuomarit

10.13. päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä

10.14. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

10.15. hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.

11§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

12§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toimintakausi on 01.06.–31.05. ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus vaihtuu 01.06.

Tilit on jätettävä tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen
sääntömääräistä liittokokousta. Tilin- ja toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto liittohallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen sääntömääräistä liittokokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14§ LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen liittokokouksen päätösten mukaisesti.