VUL koiranpidon eettiset ohjeet

Hyvä koiranpito valjakkourheilussa –Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry

 

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ja liiton jäsenyhdistykset sekä niiden urheilijat ovat velvollisia toimimaan eläinsuojelusäädösten ja hyvän koiranpitotavan mukaisesti. 

Jäsenyhdistykset ovat velvollisia kouluttamaan ja ohjeistamaan jäsenistöään sekä valvomaan, että yhdistyksen harjoitus-­, kilpailu-­ ja harrastustoiminnassa noudatetaan hyvää koiranpitotapaa sekä liiton säännöstöä ja ohjeita. Jokainen harrastaja, kouluttaja, tuomari ja muutoin valjakkourheilun parissa toimiva toimihenkilö on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan, että koiria kohdellaan asianmukaisesti ja koirien hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa lajin yhteydessä tapahtuvassa toiminnassa.

Harrastajan yleiset velvollisuudet

Kilpailuissa ja harjoituksissa koiran ohjaajalla on ensisijainen vastuu koiran hyvinvoinnista ja ohjaajan tulee huolehtia, että harjoitus, kilpailusuoritus tai muu valjakkourheiluun liittyvä aktiviteetti suoritetaan aiheuttamatta koiralle kipua, tuskaa tai tarpeetonta kärsimystä.

Valjakkourheilu on urheilua, joka vaatii koiralta riittäviä henkisiä ja fyysisiä valmiuksia. Ohjaajan on mitoitettava harjoitukset, kilpailusuoritukset ja muut valjakkourheiluun liittyvät aktiviteetit koiran suorituskykyä vastaavasti niin, että koiralle ei aiheudu kohtuutonta loukkaantumisriskiä tai muulla tavoin vaaraa koiran tervedelle. Suosituksena ohjaajan on huolehdittava koiran riittävästä lämmittelystä ja jäähdyttelystä ennen ja jälkeen suorituksen.  Koiran ohjaajan ja omistajan tulee huolehtia, että koiralla on tarvittavat ja rokotusmääräysten mukaisesti voimassa olevat rokotukset.

Koiran kouluttaminen

Koiran ohjaajan, kouluttajan ja koulutusta järjestävän tahon tulee kunkin osaltaan huolehtia siitä, että käytettävät koulutusmenetelmät ja koulutuksessa apuna käytettävät välineet ja varusteet eivät vaaranna koiran hyvinvointia tai aiheuta koiralle tarpeetonta kärsimystä. Kouluttamisen tulisi ensisijaisesti perustua positiivisuuteen ja toivotun toiminnan vahvistamiseen.

Koiran fyysinen rankaiseminen mitä tai muu epäasiallinen kohtelu on ehdottomasti kiellettyä.

Koiran toimintaa oikeaan suoritukseen ohjaavien apuvälineiden käyttäminen koulutuksessa on hyväksyttävää. Ohjaajan ja kouluttajan on huolehdittava, että kaikki koulutuksessa käytettävät apuvälineet ja varusteet sekä niiden käyttötapa ovat turvallisia eikä koirilla ole mahdollisuutta loukata itseään.

Harrastajan tulee ottaa huomioon myös muut samalla alueella harjoittelevat koirakot ja huolehtia, että harjoitteista tai harjoituksissa käytetyistä menetelmistä, ja varusteista ei aiheudu haittaa, vaaraa tai aiheetonta stressiä muille alueella oleville tai toimiville koirille tai ihmisille.

Kilpaileminen

Kilpailutapahtumat ovat merkittävä näyteikkuna lajille ja kilpailijoiden, toimitsijoiden ja tuomareiden toiminta kilpailuissa ja kilpailupaikalla muokkaa ja määrittää ihmisten mielikuvaa lajista ja koirien kohtelusta lajin parissa. Jokainen kilpailija on velvollinen huolehtimaan oman koiransa hyvinvoinnista kilpailupaikalla. Valjakkourheilutuomari ja kilpailun järjestäjä ovat velvollisia valvomaan, että koiria kohdellaan asianmukaisesti kilpailutapahtuman aikana ja yhteydessä.

Kilpailijoiden tulee ottaa huomioon myös muut kilpailupaikalla olevat koirat ja huolehtia siitä, että kilpailija tai hänen koiransa ei käytöksellään ja toiminnallaan aiheuta haittaa muille kilpailijoille tai kilpailupaikalla oleville koirille.

 

Lisätietoa

Eläinsuojelusta koiranpidossa säädetään valtioneuvoston asetuksessa (674/2010) koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta. Ruokaviraston esitteeseen Koira ja kissa – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna on koottu koirien pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Eläinsuojelulaki löytyy osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247