Ympäristövastuuohjelma

Aloitettu 2019 | Uudistettu 10/2021 | Voimassa 2022-2023

Johdanto

Suomen valjakkourheilijoiden liitto tukee osaltaan tällä suunnitelmalla Suomen valtion asettamia kansallisen tason tavoitteita koskien luonnon kantokykyä ja ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä globaalisti vastuullisen Suomea rakentumista. 

Tavoitteenamme on vähentää yhdessä muun urheiluyhteisön kanssa urheilun ympäristövaikutuksia. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi lisäksi toimimme esimerkkinä lajimme parissa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Olemme sitoutuneet toiminnassamme ympäristövastuuseen sekä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa, että urheiluyhteisön yhteisessä vastuullisuusohjelmassa. Lisäksi toiminnassamme tulee ottaa huomioon tuleva eläinten hyvinvointilaki.

Laji

Harrastustasolla valjakkourheilussa merkityksellisen elämän edellytykset toteutuvat yhdenvertaisesti, sillä liikunnan harrastaminen vähentää huonoja elämäntapoja. Lisäksi eläinten kanssa harrastaminen ja luonnossa liikkuminen tutkitusti parantavat mielenterveyttä. Lisäksi ulkoilmalajina, emme tarvitse hallitiloja, joka toisaalta kompensoi liikenteestä tulevaa kuormitusta. 

Harrastuksen yleinen ilmapiiri on yhteisöllistä ja eri kulttuureita yhdistävää. Elinikäinen oppiminen näkyy lajin parissa mestari ja oppipoika tyylisesti. Eli kokeneemmat harrastajat opastavat mielellään asioita uusille harrastajille. Ongelma tässä on se, että erilaisen tiedon määrä on suuri, jolloin uusi harrastaja ei tiedä onko saatu tieto oikeaa. 

Valjakkourheilu ei edellytä luontoa ja ilmastoa kuormittavien lyhytikäisten tarvikkeiden ja välineiden hankintaa. Vastuullista kulutusta tukee harrastuneisuuden edetessä pitkäikäiset ja laadukkaat harrastustarvikkeet, joiden edelleenmyynti toisen henkilön käyttöön on tarvittaessa sujuvaa. Harrastuksen sisällä kierrättäminen ja välineiden uusiokäyttö on yleistä, tästä esimerkkinä voidaan mainita käytöstä poistetut mönkijät sekä välineiden ja koirien lainaaminen. Tätä on lajin parissa paljonkin, jolloin omaa koiraa ei välttämättä tarvitse ja he joilla koiria on paljon saavat omat koiransa aktiiviseen käyttöön. 

Laji vaatii useamman koiran omistamista, jolloin varsinkin ns. sisäkoiriksi laskettavien kanssa tulee miettiä asumiskuvioita tarkemmin. Näiden koirien tapauksessa kuormitusta tulee lämmitetyistä lisärakennuksista. Ns. arktiset rodut eli ulkotarhoissa asuvat kuormittavat taas ympäristöä eri tavalla. Molemmissa tapauksissa joudumme ennen ympäristövaikutusten huomioimista, kiinnittämään huomiota eläinten hyvinvointilakiin, joka tuo omat ehtonsa esim. ulkotarhojen rakentamiseen. Lisäksi ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida koirien ympäristövaikutukset, joista on koottu oma materiaalinsa. 

Valjakkourheilun ilmasto- ja ympäristökuormitukseen yksittäisen urheilijan taholta vaikuttaa urheilijan valitsema laji, asuinalue ja kilpailuihin osallistuminen. Yhden ja kahden koiran lajit ovat vähemmän kuormittavia verrattuna usean koiran kanssa harrastettaviin lajeihin. Useat harrastajat pääsevät siirtymään viikoittain harjoituksiin ilman matkustamista, jolloin ympäristökuormitusta heidän osaltaan ei synny, mutta toistuvaa matkustamistarvetta harjoituspaikoille kuitenkin esiintyy yleisesti. Yleistetysti voidaan todeta kilpailevan urheilijan ympäristövaikutukset suuremmiksi verrattuna samaa lajia harrastavaan kilpailemattomaan henkilöön. Samoin voidaan todeta ulkomailla kilpailevan aiheuttavan enemmän kuormitusta vain kotimaassa kilpailevaan verrattuna. Kilpailutoimintaan liittyy myös ainoa liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutus, kun kilpailuissa käytetyt urat rakennetaan vielä joka kerta erikseen. 

Kannustamme harrastajia suosimaan elämäntavoissaan luonnon kantokykyä ylläpitäviä toimia mahdollisimman laaja-alaisesti. Liitto voi omalla toiminnallaan tukea kestävää kehitystä tiedottamalla jäsenistöä harrastukseen liittyvistä ilmasto- ja luontokuormitusta aiheuttavista tekijöistä, ja tarjoamalla ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja liiton kotisivuilla.

Hallinto

Liiton hallituksen ja muiden toimijoiden toiminta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii tehokasta ja vastuullista hallintoa. Kestävän kehityksen mukainen hallinnon toiminta on läpinäkyvää ja sitouttavaa. Olennaista on hallinnon riittävä osaamisen kehittäminen, hallituksen ja toimijoiden sitouttaminen laajasti toimintaan sekä eri toimikuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnan tulee olla ennakoivaa ja aktiivista kestävän kehityksen ja muiden arvojen eteenpäin viemiseksi. Hallinnon tulee olla hyvän hallintotavan mukaista ja kommunikoivaa. Toiminnassa tulee ottaa huomioon kaikkien toimijoiden kyvyt ja osaaminen tasapuolisesti. Lisäksi tulee huomioida elinikäinen oppiminen, tällöin myös ensikertalaiset uskaltavat lähteä mukaan hallintotyöskentelyyn.

Toimijoiden välisessä yhteistyössä tulee huomioida myös lajiin liittyvät verkostot esim. liikunta-alueiden käytössä ja eläinten hyvinvoinnissa. Esimerkiksi samojen liikunta-alueiden käyttö ympäri vuoden kuin muutkin ulkoilijat, säästää ympäristöä. 

Hallintomme on ollut täysin paperiton jo useamman vuoden ja meillä ei ole koskaan ollut vuokrattuja tai omia tiloja. Lisäksi lajin sisällä on useita tahoja, joiden kautta ympäristövastuu on ollut esillä esim. eläinten hyvinvointilaki ja matkailualan ekoserfikaatit.

Prosessin jatkuminen

Ympäristövastuuohjelma koskee lajin liiton hallintoa sekä jäsenseuroja ja niissä tapahtumaa toimintaa. Nykyinen ohjelma on uusi, joten sitä ei ole aikaisemmin arvioitu. Suunnitelma päivitetään 2023 vuoden loppupuolella niiltä osin kuin muutoksia tarvitaan. Meillä pääasiallisena viestintäkanavana toimivat verkkosivut, joilla tämäkin suunnitelma on. Etusivulla viestitään ajankohtaisista asioista myös ympäristöasioiden osalta.

Toimenpidesuunnitelma 2022-2023

Kaikkea toimintaa meillä arvioidaan ja seurataan vuosikertomuksen kautta. Lisäksi olemme koko ajan yhteydessä kentän kanssa. 

 1. Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset
 2. Vähennämme urheilun ja ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. tapahtumien järjestämisen, kulkemisen ja liikuntapaikkojen osalta. 
 3. Viestimme aktiivisemmin ympäristöasioista

2022

 1. Liikenteen vähentäminen/aikuisliikunnan toimikunta

  Tavoite: Harrastaminen lähelle harrastajaa

  Toimenpiteet: Aktiivinen toiminta seuroissa. Tuemme seuroja saamaan treenipaikoiksi julkisten yhteyksien päässä olevia valmiiksi rakennettuja liikunta-alueita. Kilpailuihin kulkemisiin suosittelemme kimppakyytejä. Harrastuskilpailuja enemmän ja samalla lailla lähemmäksi harrastajaa. Tapahtuminen virtuaalinen seuranta.

 2.  Tapahtumat ja roskat/Kilpailutoimikunta

  Tavoite: Luoda ympäristöohje seuroille tapahtumien järjestämistä varten.

  Toimenpiteet: Luodaan verkossa oleva A4 ympäristöohje seuroille.

 3.  Ruoan ympäristökuormitus koirat/eläinten hyvinvoinnin toimikunta

  Tavoite: Lisätä tietoutta lajin parissa siitä, että koirien ruoan valmistaminen on yksi suurin ympäristöä kuormittavista asioista ja tuoda esim. esille koiranruokavalmistajien ympäristöohjelmia.

  Toimenpiteet: Tehty erillinen materiaali mainituista kuormittavuuksista. Materiaalin luomista jatketaan. Pidetään asiaan liittyen infotilaisuuksia. Lisätään mukaan koiran treenaamiseen liittyviin koulutuksiin. 

2023

 1. Ruoan ympäristökuormitus ihmiset/valmennustoimikunta tai aikuisliikunta

  Tavoite: Lisätä tietoutta lajin parissa ruoan ja varsinkin lihan ympäristövaikutuksista ja ruokahävikin pienentämisestä.

  Toimenpiteet: Lisätään mukaan koulutuksiin urheilijan treenamisesta.

 2. Varusteet ja välineet/kehittämistoimikunta

  Tavoite: Saada toiminnassa laajennettua vielä enemmän välineiden ja koirien lainausta.

  Toimenpiteet: Verkkosivuille on luotu jo koiralainaukseen oma sivunsa, johon voi lisätä oman lainattavansa koiran. Päivitetään sivuja laajemmin ja otetaan mukaan linkit varustekirppiksille yms. 

Ympäristövastuu koirien osalta

Suomen matkailualan ekosertifikaatti

Suomalainen matkailualan koiravaljakkoyrittäjien ekosertifikaatti on valmis. Lue lisää sertifikaatista osoitteesta: http://greenkey.fi

Sertfikaatin kriteereistä voit lukea osoitteesta: http://greenkey.fi/wp-content/uploads/2021/09/Green-Activities-vetokoirien-hyvinvointikriteeristo%CC%88-06092021.pdf

Lue myös