Ympäristövastuuohjelma

Aloitettu 2019 | Uudistettu 9/2023 | Voimassa 2024-2025

Johdanto

Suomen valjakkourheilijoiden liitto tukee osaltaan tällä suunnitelmalla Suomen valtion asettamia kansallisen tason tavoitteita koskien luonnon kantokykyä ja ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä globaalisti vastuullisen Suomea rakentumista. 

Tavoitteenamme on vähentää yhdessä muun urheiluyhteisön kanssa urheilun ympäristövaikutuksia. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi lisäksi toimimme esimerkkinä lajimme parissa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Olemme sitoutuneet toiminnassamme ympäristövastuuseen sekä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa, että Urheiluyhteisön yhteisessä vastuullisuusohjelmassa. Lisäksi toiminnassamme tulee ottaa huomioon eläinten hyvinvointilaki.

Laji

Harrastustasolla valjakkourheilussa merkityksellisen elämän edellytykset toteutuvat yhdenvertaisesti, sillä liikunnan harrastaminen vähentää huonoja elämäntapoja. Lisäksi eläinten kanssa harrastaminen ja luonnossa liikkuminen tutkitusti parantavat mielenterveyttä. Lisäksi ulkoilmalajina, emme tarvitse hallitiloja, joka toisaalta kompensoi liikenteestä tulevaa kuormitusta. Valjakkokoiraharrastusta voi lähtökohtaisesti harrastaa missä vaan eikä kaikkeen harrastustoimintaan tarvita autoa tai matkustamista. 

Harrastuksen yleinen ilmapiiri on yhteisöllistä ja eri kulttuureita yhdistävää. Elinikäinen oppiminen näkyy lajin parissa mestari ja oppipoika tyylisesti. Eli kokeneemmat harrastajat opastavat mielellään asioita uusille harrastajille. Lajin seurat järjestävät aktiivisesti koulutuksia ja leirejä kaikentasoisille harrastajille. Alati lisääntyvä digitalisaatio on mahdollistanut luentojen ja koulutusten seuraamisen etäyhteydellä, joka vähentää ympäristön kuormitusta. 

Valjakkourheilu ei edellytä luontoa ja ilmastoa kuormittavien lyhytikäisten tarvikkeiden ja välineiden hankintaa. Vastuullista kulutusta tukee harrastuneisuuden edetessä pitkäikäiset ja laadukkaat harrastustarvikkeet, joiden edelleenmyynti toisen henkilön käyttöön on tarvittaessa sujuvaa. Harrastuksen sisällä kierrättäminen ja välineiden uusiokäyttö on yleistä, tästä esimerkkinä voidaan mainita käytöstä poistetut mönkijät sekä välineiden ja koirien lainaaminen. Tätä on lajin parissa paljonkin, jolloin omaa koiraa ei välttämättä tarvitse ja he joilla koiria on paljon saavat omat koiransa aktiiviseen käyttöön. 

Laji vaatii useamman koiran omistamista, joka tarkoittaa suurempaa ympäristökuormitusta verrattuna toisiin koiraharrastuksiin. Panostamalla laadukkaaseen sekä terveeseen jalostustyöhön voidaan kuitenkin liialliseksi kasvavia koiramääriä välttää. Terveet ja lajinsa tarpeisiin sopivat valjakkokoirat kestävät harrastuskoirina pitkään. Lajin parissa kaikkia koiria ei tarvitse ostaa pentuna, vaan kodinvaihtajista voi saada hyvän harrastuskumppanin. Lajia voi harrastaa lähes kaikilla koiraroduilla. 

Valjakkourheilun ilmasto- ja ympäristökuormitukseen yksittäisen urheilijan taholta vaikuttaa urheilijan valitsema laji, asuinalue ja kilpailuihin osallistuminen. Yhden ja kahden koiran lajit ovat vähemmän kuormittavia verrattuna usean koiran kanssa harrastettaviin lajeihin. Useat harrastajat pääsevät siirtymään viikoittain harjoituksiin ilman matkustamista, jolloin ympäristökuormitusta heidän osaltaan ei synny, mutta toistuvaa matkustamistarvetta harjoituspaikoille kuitenkin esiintyy yleisesti. Yleistetysti voidaan todeta kilpailevan urheilijan ympäristövaikutukset suuremmiksi verrattuna samaa lajia harrastavaan kilpailemattomaan henkilöön. Samoin voidaan todeta ulkomailla kilpailevan aiheuttavan enemmän kuormitusta vain kotimaassa kilpailevaan verrattuna. 

Lajissa on alati kasvavana trendinä erilaiset live-striimaukset kilpailuista, joten kilpailuihin ei välttämättä tarvitse matkustaa katsojaksi pitkän matkan takaa. 

Kannustamme harrastajia suosimaan elämäntavoissaan luonnon kantokykyä ylläpitäviä toimia mahdollisimman laaja-alaisesti. Liitto voi omalla toiminnallaan tukea kestävää kehitystä tiedottamalla jäsenistöä harrastukseen liittyvistä ilmasto- ja luontokuormitusta aiheuttavista tekijöistä, ja tarjoamalla ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja liiton kotisivuilla.

 

Valjakkourheilun ilmasto- ja ympäristökuormitukseen yksittäisen urheilijan taholta vaikuttaa urheilijan valitsema laji, asuinalue ja kilpailuihin osallistuminen. Yhden ja kahden koiran lajit ovat vähemmän kuormittavia verrattuna usean koiran kanssa harrastettaviin lajeihin. Useat harrastajat pääsevät siirtymään viikoittain harjoituksiin ilman matkustamista, jolloin ympäristökuormitusta heidän osaltaan ei synny, mutta toistuvaa matkustamistarvetta harjoituspaikoille kuitenkin esiintyy yleisesti. Yleistetysti voidaan todeta kilpailevan urheilijan ympäristövaikutukset suuremmiksi verrattuna samaa lajia harrastavaan kilpailemattomaan henkilöön. Samoin voidaan todeta ulkomailla kilpailevan aiheuttavan enemmän kuormitusta vain kotimaassa kilpailevaan verrattuna. 

Lajissa on alati kasvavana trendinä erilaiset live-striimaukset kilpailuista, joten kilpailuihin ei välttämättä tarvitse matkustaa katsojaksi pitkän matkan takaa. 

Kannustamme harrastajia suosimaan elämäntavoissaan luonnon kantokykyä ylläpitäviä toimia mahdollisimman laaja-alaisesti. Liitto voi omalla toiminnallaan tukea kestävää kehitystä tiedottamalla jäsenistöä harrastukseen liittyvistä ilmasto- ja luontokuormitusta aiheuttavista tekijöistä, ja tarjoamalla ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja liiton kotisivuilla.

Hallinto

Liiton hallituksen ja muiden toimijoiden toiminta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii tehokasta ja vastuullista hallintoa. Kestävän kehityksen mukainen hallinnon toiminta on läpinäkyvää ja sitouttavaa. Olennaista on hallinnon riittävä osaamisen kehittäminen, hallituksen ja toimijoiden sitouttaminen laajasti toimintaan sekä eri toimikuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnan tulee olla ennakoivaa ja aktiivista kestävän kehityksen ja muiden arvojen eteenpäin viemiseksi. Hallinnon tulee olla hyvän hallintotavan mukaista ja kommunikoivaa. Toiminnassa tulee ottaa huomioon kaikkien toimijoiden kyvyt ja osaaminen tasapuolisesti. Lisäksi tulee huomioida elinikäinen oppiminen, tällöin myös ensikertalaiset uskaltavat lähteä mukaan hallintotyöskentelyyn.

Toimijoiden välisessä yhteistyössä tulee huomioida myös lajiin liittyvät verkostot esim. liikunta-alueiden käytössä ja eläinten hyvinvoinnissa. Esimerkiksi samojen liikunta-alueiden käyttö ympäri vuoden kuin muutkin ulkoilijat, säästää ympäristöä. 

Hallintomme on ollut täysin paperiton jo useamman vuoden ja meillä ei ole koskaan ollut vuokrattuja tai omia tiloja. Lisäksi lajin sisällä on useita tahoja, joiden kautta ympäristövastuu on ollut esillä esim. eläinten hyvinvointilaki ja matkailualan ekoserfikaatit.

Prosessin jatkuminen

Ympäristövastuuohjelma koskee lajin liiton hallintoa sekä jäsenseuroja ja niissä tapahtumaa toimintaa. Suunnitelma päivitetään 2025 vuoden loppupuolella niiltä osin kuin muutoksia tarvitaan. Meillä pääasiallisena viestintäkanavana toimivat verkkosivut, joilla tämäkin suunnitelma on. Etusivulla viestitään ajankohtaisista asioista myös ympäristöasioiden osalta.

Toimenpidesuunnitelma 2024-2025

Kaikkea toimintaa meillä arvioidaan ja seurataan vuosikertomuksen kautta. Lisäksi olemme koko ajan yhteydessä kentän kanssa. 

  1. Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset
  2. VUL:n hallituksen hiilijalanjäljen pienentäminen. Koulutuksien järjestäminen etänä mahdollisuuksien mukaan. 
  3. Viestimme aktiivisemmin ympäristöasioista

2024

1. Ympäristöohje kilpailun järjestäjille

Tavoite: Ohjata kilpailunjärjestäjiä paremmin huomioimaan ympäristöasiat

Toimenpiteet: Verkossa luettava ympäristöohje. Tiedotus aiheesta Puheenjohtajan kahvipaussilla ja sosiaalisessa mediassa.

2. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen

Tavoite: Uuden eläinten hyvinvointilain huomioon ottaminen toiminnassa

Toimenpiteet: Aktiivinen tiedottaminen ja kouluttaminen. Koulutukset koskien tuomareita, jäsenseuroja ja harrastajia.

2025

1. VUL-lehden artikkeli kestävästä kehityksestä

Tavoite: Lisätä tietoutta ympäristöasioista

Toimenpiteet: Asia-artikkeli VUL verkkolehteen kestävästä kehityksestä.

2. Yhteistreenitoiminnan ja harratustoiminnan laajentaminen koko Suomen kattavaksi

Tavoite: Lisätä harrastuspaikkoja, jotta aina ei tarvitsisi matkustaa harrastuspaikkojen perässä pitkälle.

Toimenpiteet: Jäsenseurojen aktivoittaminen harrastuspaikkojen ja yhteistreenien tiimoilta.

Ympäristövastuu koirien osalta

Suomen matkailualan ekosertifikaatti

Suomalainen matkailualan koiravaljakkoyrittäjien ekosertifikaatti on valmis. Lue lisää sertifikaatista osoitteesta: http://greenkey.fi

Sertfikaatin kriteereistä voit lukea osoitteesta: http://greenkey.fi/wp-content/uploads/2021/09/Green-Activities-vetokoirien-hyvinvointikriteeristo%CC%88-06092021.pdf

Lue myös