Opetus- ja kulttuuriministeriö

LIIKUNNAN EETTISET PERIAATTEET

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii kaikilta avustuksia saavilta liitoilta tiettyjen eettisten periaatteiden noudattamista. Alla nämä periaatteet:

*Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet *

Liikuntalain yhtenä tavoitteena on edistää liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita. Lain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat ja kestävä kehitys.

Ministeriö edistää liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa liikunnassa kaikessa toiminnassaan, kuten esim. liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustuksen määrää harkittaessa.

Alalla on solmittu neljä kansainvälistä sopimusta: Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus (Suomi ratifioinut 1990), Unescon kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus (Suomi ratifioinut 2006), Euroopan neuvoston katsomoväkivaltayleissopimus (Suomi ratifioinut 1987) sekä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnin vastainen
yleissopimus (Suomi allekirjoittanut 2014). Lisäksi on laadittu useita alaan liittyviä kansainvälisiä suosituksia.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on edistää urheilun eettistä toimintaa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa ja vastaa omalta osaltaan dopingvalvonnasta sekä urheilukilpailujen manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä Suomessa.

Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö toteuttaa tämän lain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, miten järjestö noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Myös Valjakkourheilijoiden liitto on sitoutunut näihin periaatteisiin ja laatinut omat suunnitelmansa niin häirinnän, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä kestävän kehityksen osa-alueille.

Valitsemme aina toimintakaudeksi 1-2 kohdetta lajin parista, joita pyrimme periaatteiden mukaan edistämään ja saamaan pysyviksi.

Nämä kaikki huomioidaan liiton strategiassa ja jokaisen tuloksista kerrotaan vuosikertomuksessa.

Lue: VUL strategia 2020-2024

Lue myös: Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (suomeksi)

Also read: Sustainable Sports Program (in English)

Läs också: Idrotta som folk – Idrottens ansvarsprogram (på svenska)

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Suomen valjakkourheilujoiden liiton laatima yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Häirinnän esto valjakkourheilussa

Häirintä missään muodossa ei kuulu mihinkään urheiluun, myöskään valjakkourheiluun.
Lue häirinnänestosta valjakkourheilussa.

Kestävä kehitys valjakkourheilussa

Suomen valjakkourheilujoiden liiton laatima kestävän kehityksen suunnitelma.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoteen 2030 ulottuva strategia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanketuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erityisavustuksia liikunnan kehittämishankkeisiin. Lue lisää avustusten hakemisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapoliittiset linjaukset

Liikuntapolitiikalla edistetään liikuntaa ja sen kautta väestön hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

Liikuntajärjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia valtakunnallisille liikuntaa edistäville järjestöille. Lue lisää avustusten hakemisesta.

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Selonteko tuo esille liikunnan laajan ja monipuolisen merkityksen yhteiskunnassa ja luo pohjaa 2020-luvun liikuntapolitiikalle maassamme. Selonteko on strateginen ja yhteiskuntapoliittinen asiakirja.